สำนักปลัด

นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวเบญญาภา สอนสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเดชนคร ฉัตรสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พ.จ.อ.ขวัญชัย โชคชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายประชิด พรทิพย์

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนุชจรี สุภดล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปราณี นัยพรม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสันติ ชำนาญเวช

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางรัตนากรณ์ กำลังงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพุทธา กาบแก้ว

คนงานทั่วไป

นายวุฒิพัน หาญณรงค์

พนักงานขับรถ(ทักษะ)

นายศุภพงษ์ ทองล้วน

นักการภารโรง

จ้างเหมาบริการ

นางสาวทองบาง ผลรักษ์

แม่บ้าน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ