สำนักปลัด

นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวเบญญาภา สอนสุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเดชนคร ฉัตรสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา คำมูล

นิติกรปฏิบัติการ

นายประชิด พรทิพย์

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

สิบเอกนิธิทัศน์ ทองทับ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวนุชจรี สุภดล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พ.จ.อ.ขวัญชัย โชคชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปราณี นัยพรม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสันติ ชำนาญเวช

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางรัตนากรณ์ กำลังงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนิวัฒน์ วงศ์ใหญ่

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายวุฒิพัน หาญณรงค์

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นายศุภพงษ์ ทองล้วน

นักการภารโรง

นายพุทธา กาบแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

จ้างเหมาบริการ

นางทองบาง ผลรักษ์

จ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)

นายจักรพันธ์ เรืองแสง

จ้างเหมาบริการทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ