หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางพิมลวรรณ ดวงบัญชา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางเพ็ญคำ บุญขาว

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงษธร สงวนรักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ