สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นองค์ปกครองท้องถิ่น 1 ใน 10 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในเขตปกครองของ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 76 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร และตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร

ลักษณะภูมิเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตร การทำนา มีคลองชลประทานไหลผ่าน เกษตรกรส่วนใหญ่ทำนา ปีละ 2 ครั้ง และทำการประมง มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ลักษณะของดิน

      สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำ ฤดูแล้งจะแล้งมาก ในการทำการเกษตรต้องอาศัยน้ำจากคลองชลประทาน

ลักษณะของแหล่งน้ำ

      แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง และแหล่งน้ำที่จัดสร้างขึ้น ดังนี้

 1. ฝาย 2 แห่ง
 2. บ่อน้ำตื้น 3 แห่ง
 3. บ่อโยก 30 แห่ง
 4. สระน้ำสาธารณะประโยชน์ 5 แห่ง
 5. คลองส่งน้ำ 22 สาย

ลักษณะภูมิอากาศ

      ลักษณะฤดูกาลโดยปกติตามมาตรฐานภูมิศาสตร์สากล จะมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อน ทั้งร้อนชื้น และร้อนแห้งแล้ง แต่ถ้าจำแนกตามภูมิศาสตร์ของภูมิภาค สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้

      ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูฝน เป็น ฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีหมู่บ้านในเขตปกครอง ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เต็มส่วนทั้ง 12 หมู่บ้าน

ประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 7,651 คน แยกเป็น ชาย 3,895 หญิง 3,756 คน มีจำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 2,381 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง หลังคาเรือน
1 บ้านโดมประดิษฐ์ 265 251 146
2 บ้านหนองไฮ 469 463 290
3 บ้านหนองไฮ 224 199 183
4 บ้านนกเต็น 503 477 290
5 บ้านโนนจันทร์ 327 302 228
6 บ้านหนองมะเกลือ 218 188 106
7 บ้านสุขสบาย 271 260 142
8 บ้านโนนเจริญ 363 336 217
9 บ้านโนนสมบูรณ์ 388 373 209
10 บ้านโนนศิริ 309 326 233
11 บ้านโนนกลาง 213 226 124
12 บ้านโนนสมบัติ 345 355 213

      ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

การศึกษา

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มี สถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน รวมจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 3. โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 4. โรงเรียนบ้านนกเต็น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 5. โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเจริญ
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านโนนจันทน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์

การสาธารณสุข

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีหน่วยพยาบาล ที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 มีบุคลากร จำนวน 8 อัตรา
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนกเต็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 มีบุคลากร จำนวน 7 อัตรา

อาญากรรม

      ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมาก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีจุดอำนวยความสะดวก และบริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 1. มีป้อมยาม ตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ
 2. มีศูนย์ อปพร. ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

ยาเสพติด

      ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร นั้น พบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่ยังไม่พบผู้ค้า เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแล การแก้ไขปัญหา เช่น การณรงค์ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มเสียงต่างๆ

การสังคมสงเคราะห์

      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน งานส่วนสาธารณะ การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 กอง 5 งาน คือ

 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
 4. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 5. งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

การคมนาคม

 1. ถนนลาดยาง จำนวน 6 สาย
 2. ถนนคอนกรีต จำนวน 70 สาย
 3. ถนนลูกรัง จำนวน 64 สาย

ไฟฟ้า

      ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จำนวน 12 หมู่บ้าน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาที่มีในพื้นที่คือไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

การประปา

      ปัจจุบันในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีระบบประปาหมู่บ้าน ใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีปัญหา คือ การไหลของน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภค บริโภค

โทรศัพท์

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 24 แห่ง

การเกษตร

      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลักปีละ 2 ครั้ง เป็นนาปี และ นาปรัง ประเภทนาหว่าน และ นาดำ โดย นาปี อาศัยน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝน และ นาปรัง อาศัยน้ำ จากคลองชลประทาน ส่วนอีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 1. ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
 2. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 แห่ง
 3. โรงสีข้าวขนาดเล็ก 18 แห่ง
 4. ร้านค้า 52 แห่ง
 5. ร้านซ่อมรถ 1 แห่ง
 6. กลุ่มปลาส้ม,ปลาแห้ง,ปลาร้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ 1 แห่ง
 7. กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น 1 แห่ง
 8. กลุ่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ 1 แห่ง
 9. กลุ่มทอผ้ากาบบัว หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย 1 แห่ง
 10. กลุ่มลวดหนาม,สานตะกร้า 1 แห่ง

แรงงาน

      ปัญหาที่พบคือ ประชากรที่ต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง ร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมาก ในพื้นที่ตำบลโนนกลางส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

การศาสนา

      ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีผู้ที่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 98

 1. วัดสว่างรัตนาราม หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
 2. วัดผาสุกนิเวศ หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์
 3. วัดบูรพาราม หมู่ที่ 5 บ้านโนนจันทร์
 4. วัดศิลาไหล หมู่ที่ 4 บ้านนกเต็น
 5. วัดศรีสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
 6. วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮ
 7. วัดป่าหนองไฮเจริญธรรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ
 8. สำนักสงฆ์อาภาภิรมย์ธรรม หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย

ประเพณี

 1. ประเพณีเข้าพรรษา
 2. ประเพณีสงกรานต์
 3. ประเพณีลอยกระทง
 4. งานบุญเดือนสี่
 5. งานบุญเดือนหก

สถานที่ท่องเที่ยว

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สวยงาม ดังนี้

 1. เกาะภูกระแต ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 มีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบเวลาฤดูฝน มีโขดหินและ หาดทราย ที่สวยงาม มีป่าไม้ร่มรื่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น

      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ได้แก่ การทำเครื่องจักรสาน การทอผ้าไหม ทอผ้ากาบบัว หมอพราหมณ์ ศิลปะ ดนตรี (หมอแคน หมอลำ)

      ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มีภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาอีสาน (ลาว)

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

      ได้แก่ผ้ากาบบัว กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7 บ้านสุขสบาย , ข้าวปลอดสารพิษ (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ , ผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ ปลาส้ม ปลาแห้ง ปลาร้า กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ

 

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ