Print this page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) (เส้นทางจากบ้านหนองไฮไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2127) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E - Bidding)

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 11:08

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) (เส้นทางจากบ้านหนองไฮไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2127) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E - Bidding)