Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วันศุกร์, 22 เมษายน 2565 11:22

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ