Print this page

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคาร, 02 ตุลาคม 2561 10:42

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน