Print this page

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 13:17

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน