Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 (เส้นทางจากบ้านนางสมศรี สำเภา ถึง บ้านนางนารี ปนทอง)

วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 09:53

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 (เส้นทางจากบ้านนางสมศรี สำเภา ถึง บ้านนางนารี ปนทอง) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 219,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2561 เป็นเงิน 219,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ