Print this page

ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ (เส้นทางจากบ้านนางไพรฑูล สายสมบัติ ถึงคลองชลประทาน 3 แอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 10:11

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ (เส้นทางจากบ้านนางไพรฑูล สายสมบัติ ถึงคลองชลประทาน 3 แอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564วงเงินงบประมาณ  990,000 บาท ราคากลางก่อสร้าง 989,000 บาท