Hot News :

ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ (เส้นทางจากบ้านนางไพรฑูล สายสมบัติ ถึงคลองชลประทาน 3 แอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 10:11

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบัติ (เส้นทางจากบ้านนางไพรฑูล สายสมบัติ ถึงคลองชลประทาน 3 แอล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564วงเงินงบประมาณ  990,000 บาท ราคากลางก่อสร้าง 989,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ