Print this page

ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์ (โดยการขยายผิวจราจร และปูแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้าน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 09:53

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์ (โดยการขยายผิวจราจร และปูแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้าน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2564  วงเงินงบประมาณ  1,000,000 บาท ราคากลางก่อสร้าง 990,000 บาท