Print this page

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 09:45

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง  ราคากลาง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนศิริ ประจำปีงบประมาณ 2564  วงเงินงบประมาณ  780,000 บาท ราคากลางก่อสร้าง 780,000 บาท