Print this page

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562)

วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 09:53

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน