Hot News :

การรักษาวินัยของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 13:14

การรักษาวินัยของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ