ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อทำให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด ถนน ร่องระบายน้ำ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ อาคาร บริเวณชุมชน บ้านช่อง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ โทษ พิษ ภัยจากบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ถึง โทษ พิษ ภัยจากบุหรี่ เพื่อลดการสูบบุหรี่รายใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของตนเองและผู้อยู่ใกล้เคียง และเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเองและครอบครัว
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายสง่า คำสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยต้องมีความ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป เข้าใจค่านิยมในยุคนี้ สามารถเชื่อมคนทุกกลุ่มทุกวัยได้ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานและเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ต่อหัวให้สูงขึ้น มีการตัดสินใจที่แม่นยำทันสถานการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายหมุน พูลมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อโอนงบประมาณเหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการกันเงินงบประมาณ
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 9 ตำบลโนนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงในหมู่บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์และสื่อต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breaast Self Exam หรือ BSE) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์ อปพร. และเป็นการเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แม่และเด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 32

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ