Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนน เชิญประชุม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลโนนกลาง เพื่อมอบนโยบาย การปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน มอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, หัวหน้าส่วนฝ่าย, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับวัดศรีสำราญ โดยมี พระบุญเลิศ ฐิตโพธิ์ รองเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ, ผู้นำชุมชน พร้อมชาวบ้านคุ้มวัดศรีสำราญ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ณ วัดศรีสำราญ บ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าส่วน/ ฝ่าย, ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสวันดินโลก ปี พ.ศ.2565 Soils : where food begins อาหารเกิดจากดิน โดยมีการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข” และถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าส่วน/ฝ่าย, ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี) เฉลิมฉลองการก่อตั้งอำเภอพิบูลมังสาหาร 159 ปี และบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฏร์ (จูมมณี) หน้าสถานีตำตรวจภูธรพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 หมู่8 และหมู่ 9 เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้สถานีสูบน้ำ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายสำเนียง สิมมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และนางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้พบปะและติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะครู ซึ่งมีจำนวนเด็กนักเรียน 45 คน และเด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ พร้อมทั้งขยายผลให้กับผู้ปกครองนักเรียน ให้รู้วิธีการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ และศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมเริ่มแรก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนสตรี ทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลโนนกลางเข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ