ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ความเป็นชาย/หญิง และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และมีทักษะการปฏิเสธในการป้องกันตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และประชาชนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยร่วมกันถวายต้นเทียนพรรษา และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมให้กับพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศิลาไหล หมู่ 5 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และผู้สูงอายุในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปากในเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก และร่วมกันป้องกันควบคุมการเกิดโรค โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และผู้ปกครอง ศพด. ในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม# #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเด็กและเยาวชน มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ มีทักษะงานด้านศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ