Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ส.ต.ท.สุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นยุงให้กับ รพ.สต.หนองไฮและ รพ.สต.นกเต็น เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้รับตัวผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เข้าพักที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลโนนกลาง 

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ วัดศิลาไหล หมู่ 5 ตำบลโนนกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 16 สิงหาคม 2564  ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการเพิ่มพูลทักษะองค์กรสตรี(การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำ EM การขยายพันธ์พืช) ณ หอประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง(เก่า) ดำเนินงานโดยกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  นายเกิด ไหล่กลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญคำ บุญขาว ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ระดับตำบลโนนกลาง ณ วัดบ้านหนองมะเกลือ หมู่ 6 ต. โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 ก.ค.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

วันที่ 9 ก.ค.2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กจมน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยกองการศึกษา ฯ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ