ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ก.ค.2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น เด็กจมน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยกองการศึกษา ฯ

วันที่ 8 ก.ค.2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยกองการศึกษา ฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  ดำเนินงานโดย กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 28 พ.ค.2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานร้อยล้านต้น พร้อมนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ศพด.และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง(หลังใหม่) 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สิบตำรวจโทสุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตน้ำนมข้าว ชาข้าวไรซ์เบอรี่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานโดย กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายเกิด ไหล่กลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่2 ประจำปี2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง(แห่งใหม่)

วันที่ 30 เมษายน 2564 สิบตำรวจโท สุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นายเกิด ไหล่กลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ประจำปี 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่10 เมษายน 2564 สิบตำรวจโทสุทธิชัย  สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2564 ณ จุดตรวจ อปพร. หมู่11 ต.โนนกลาง ดำเนินงานโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ