Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 27 ต.ค. 64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบประกาศนียบัตรให้กับนางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
แสดงตน รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน
บัตรเลือกสมาชิก กากบาทได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี
บัตรเลือกนายก กากบาทได้หมายเลขเดียว

วันที่23ตุลาคม2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 20 กันยายน 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการ ฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

วันที่ 13-15 กันยายน 2564 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดย สำนักปลัด

วันที่ 10 ก.ย. 64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ2564 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

วันที่ 9 ก.ย.64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินงานโดยสำนักปลัด

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ