ข่าวกิจกรรม

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือมายัง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS ***ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2562 ตามช่องทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

     เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2562 องค์การบริหารส่วน่ตำบลโนนกลาง นำโดย ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกองการศึกษา พร้อมห้วหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลโนนกลาง ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 4-5 เม.ย. 2562 องค์การบริหารส่วน่ตำบลโนนกลาง โดย ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน่ตำบลโนนกลาง เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 องค์การบริหารส่วน่ตำบลโนนกลาง นำโดย ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกองการศึกษา พร้อมห้วหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลโนนกลาง ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านหนังสือชุมชน

กิจกรรมปลูกฝันลูกรักเป็นนักอ่าน

     เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 องค์การบริหารส่วน่ตำบลโนนกลาง นำโดย ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมห้วหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ ให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอำนวยความสดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ชาวตำบลโนนกลาง และยังเป็นการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและมารับบริการจำนวนมาก

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนตำบลโนนกลาง ประจำปี 2562   วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ