ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และประชาชนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพร ในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสิทธิเด็กและเยาวชน (ค่ายศิลปะปะติมากรรมปูนปั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจินตนาการ มีทักษะงานด้านศิลปะ ปะติมากรรมปูนปั้น
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะครูนักเรียนโนนกลางวิทยาคม คณะครูนักเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) คณะครูนักเรียนบ้านนกเต็น และคณะครูนักเรียนบ้านโนนจันทร์ เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ และได้สนับสนุนเครื่องพ่นยุง น้ำมันเชื้อเพลิง ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อม ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป โดยมีนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทขององค์กรสตรี และเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ ด้านกระบวนการจัดการของกลุ่มสตรี
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และตัวแทนของกลุ่มสตรีของตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 คน ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่ สถานศึกษาในเขตตำบลโนนกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประตำบลทั้ง 2 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชาวบ้านตำบลโนนกลาง ร่วมจัดโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และปลูกฝังจิตสำนึกแก่บุคลากรและนักศึกษาให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนาด้วยการถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟแก่พระภิกษุและสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา ณ วัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (online) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ