Hot News :

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มอาชีพช่างปูน, ช่างเชื่อม) ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562

โครงการเชิดชูภูมิปัญญาชาวบ้าน(การทำพานบายศรี)ประจำปี2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

โครงการเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2562 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร และภาคส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมือจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ณ  วัดศิลาไหล ในวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (เพาะเห็ดนางฟ้า) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

โครงการฝึกอบรมสิทธิเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์) ประจำปี 2562 โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  25 - 26 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ