Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิบตำรวจโท สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้นางพุทธรักษ์ ผิวผ่อง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง และมอบน้ำดื่มให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สิบตำรวจโท สุทธิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการตรวจคัดกรอง Covid-19 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง ทั้งหมด 5 จุด และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อสม. อปพร. และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง

สิบตำรวจโท สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูศูนย์ฯ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนกลาง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการโครงการกีฬาตำบลต้านยาเสพติดโนนกลางเกมส์ครั้งที่4 ประจำปี2563 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ