Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปากในเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก และร่วมกันป้องกันควบคุมการเกิดโรค โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และผู้ปกครอง ศพด. ในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม# #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเด็กและเยาวชน มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ มีทักษะงานด้านศิลปะ และมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางและคณะผู้บริหารได้กำหนดจัดกิจกรรมดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565 ) ประจำปี 2565 ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างอบต.โนนกลาง ทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง (หลังเก่า)
วันพุธที่ 22 มิ.ย.65 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธาน เปิดโครงการรักษ์ภูกระแตเทคแคร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ภูกระแต แหล่งท่องเที่ยวของตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหาร พร้อมสรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และร่วมเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาบ้านหนองมะเกลือ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ