ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงกาเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ขององค์กรสตรี และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ ด้านกระบวนการจัดการของกลุ่มสตรี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และตัวแทนกลุ่มสตรีประจำตำบลโนนกลางทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กาอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความด้านการป้องกันภัย และระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโนนกลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะสามารถป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ความเป็นชาย/หญิง และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และมีทักษะการปฏิเสธในการป้องกันตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และประชาชนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยร่วมกันถวายต้นเทียนพรรษา และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมให้กับพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศิลาไหล หมู่ 5 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และผู้สูงอายุในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 21

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ