ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ พร้อมทั้งขยายผลให้กับผู้ปกครองนักเรียน ให้รู้วิธีการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้หญิงสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ และศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมเริ่มแรก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนสตรี ทั้ง 12 หมู่บ้านของตำบลโนนกลางเข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามกฎจราจร สร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนและเขตชุมชน โดยการเดินรณรงค์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น หมู่ 4 ผ่านกลางหมู่บ้านนกเต็น สิ้นสุดกิจกรรมที่หน้าโรงเรียนบ้านนกเต็น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนบ้านนกเต็น หมู่ 4 และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนกเต็น เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนกเต็น หมู่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้แทนหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ของตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด กระตุ้นให้เกิดภาวะตื่นตัว การเกรงกลัวพิษภัยจากยาเสพติด และเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน โดยมีคณะบริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างนักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงกาเพิ่มพูนทักษะองค์กรสตรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ขององค์กรสตรี และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะ ด้านกระบวนการจัดการของกลุ่มสตรี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และตัวแทนกลุ่มสตรีประจำตำบลโนนกลางทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กาอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความด้านการป้องกันภัย และระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโนนกลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 22

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ