Print this page

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 13:53

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Image Gallery