Hot News :

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 15 มีนาคม 2566 08:51

15 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดภาวการณ์ตื่นตัวที่จะเกรงกลัวพิษภัยจากยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน และเป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ