Hot News :

การฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2565 09:39
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, คณะผู้บริหาร, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานส่วนตำบล, และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ