Hot News :

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2565 10:53
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ พร้อมทั้งขยายผลให้กับผู้ปกครองนักเรียน ให้รู้วิธีการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ