Print this page

โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565 15:38
วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา กาอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นักเรียนโรงเรียนบ้านนกเต็น และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Image Gallery