Print this page

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2565 09:17
วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาท ความเป็นชาย/หญิง และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ และมีทักษะการปฏิเสธในการป้องกันตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Image Gallery