โครงการกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาสตำบลโนนกลาง

วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565 10:44
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชนและเยาวชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป โดยมี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฝ่าย ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง ครู นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และประชาชนในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ