Print this page

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง(อาชีพช่างติดตั้งจานดาวเทียม)

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 14:57

วันที่ 26 ส.ค.64 ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง (อาชีพช่างติดตั้งจานดาวเทียม) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนิงานโดย กองสวัสดิการสังคม

Image Gallery