Print this page

โครงการเพิ่มพูลทักษะองค์กรสตรี(การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำ EM การขยายพันธ์พืช)

วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2564 10:42

วันที่ 16 สิงหาคม 2564  ส.ต.ท.สุทธิชัย สารีบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เปิดโครงการเพิ่มพูลทักษะองค์กรสตรี(การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำน้ำ EM การขยายพันธ์พืช) ณ หอประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง(เก่า) ดำเนินงานโดยกองสวัสดิการสังคม

Image Gallery