Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอุดมการณ์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติงาน ในเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันแ… See more
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคคลภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ดำเนินการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, คณะผู้บริหาร, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานส่วนตำบล, และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย (ปัญหาเด็กติดในรถยนต์) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในเขตรับผิดชอบตำบลโนนกลาง เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เช่น สอนการเปิดประตู การบีบแตร การร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ครูหรือเจ้าหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน พร้อมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดโพธิ์ตาก ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย (ปัญหาเด็กติดในรถยนต์) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ในเขตรับผิดชอบตำบลโนนกลาง เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เช่น สอนการเปิดประตู การบีบแตร การร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ครูหรือเจ้าหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย (ปัญหาเด็กติดในรถยนต์) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ในเขตรับผิดชอบตำบลโนนกลาง เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เช่น สอนการเปิดประตู การบีบแตร การร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ครูหรือเจ้าหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเต็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ในเขตรับผิดชอบตำบลโนนกลาง เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ เช่น สอนการเปิดประตู การบีบแตร การร้องขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดบทบาทหน้าที่ครูหรือเจ้าหน้าที่ ให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโดมประดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 24

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ