ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำโดยผู้บริหารทุกฝ่าย ร่วมแสดงเจตจำนงเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งภรรค์ในวันรุ่น เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

     ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 องค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

    วันที่ 31 พฤษภาคม 25623 ห้วหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick off big cleaning day ณ องค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือ มายัง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ในระบบ ITAS ***ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2562 ตามช่องทางที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอความร่วมมือมายัง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐอื่น ท่ีมารับบริการ หรือมาติดต่อราชการ ในห้วงปีงบประมาณ 2562 เพื่อตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ในระบบ ITAS ***ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2562 ตามช่องทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ดังนี้

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ