ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นางจิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง (การผลิต ผลิตภัณฑ์จากปลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี  นายอำนาจ ดาสันเทียะ วิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพชุมชนตำบลโนนกลาง ได้ให้ความรู้ ทฤษฎีเบื้องต้นในกระบวนการผลิตปลาส้ม  กระบวนการผลิตปลาวง  กระบวนการผลิตน้ำพริกปลากรอบ ตลอดจนการลงมือฝึกปฏิบัติ การบรรจุผลิตภัณฑ์ และการแปรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ให้ตัวแทนกลุ่มอาชีพตำบลโนนกลาง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพชุมชนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#กองสวัสดิการสังคม#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

 ประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคอลดก่อนกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565

วันที่ 25 เมษายน 2566  โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#สำนักปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างมีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด และเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรม วิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ

ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ันที่ 23 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมไปถึงเทคนิคการช่วยเหลือผู้จมน้ำได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีทักษะการช่วยเหลือผู้จมน้ำที่หมดสติ และไม่หายใจด้วยวิธีการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ให้มีประสิทธิภาพ

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ เกาะภูกระแดบ้านโนนกลาง หมู่ 11 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

วันที่ 20 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงสามารถช่วยเหลือตนเองได้

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#กองสวัสดิการสังคม#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

15 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดภาวการณ์ตื่นตัวที่จะเกรงกลัวพิษภัยจากยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน และเป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

วันที่ 13 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่  เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีใจน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลางได้เข้าร่วมโครงการ  ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง #

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 26

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ