Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร และภาคส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมือจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ณ  วัดศิลาไหล ในวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  25 - 26 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลนกเต็น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ร่วมกิจกรรมกับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไฮเมฆวิทยาคาร เพื่อเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ประชาชนชาวตำบลโนนกลาง ร่วมกันประชาคมเพื่อเสนอความต้องการของประชาชน 

เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง นำโดยผู้บริหารทุกฝ่าย ร่วมแสดงเจตจำนงเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ