Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมในขบวนแห่เชิญขันหมากเบ็งในการจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์      (เจ้าคำผง) และงานรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ณ วัดหลวง ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางร่วมงานวันปิยมหาราช ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร และภาคส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมือจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ณ  วัดศิลาไหล ในวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่  25 - 26 กรกฎาคม 2562  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ